Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 marca 2020 10:26 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020r.

LI.6733.12.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 10 marca 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz. 60,235,730,1133) zawiadamiam że dnia  6.03.2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia oraz demontażu słupów oraz odcinka linii napowietrznej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 35/3, 58, 61, 114, 129/1, 131, 134, 140 w Kargoszynie gmina Ciechanów.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i tablicy ogłoszeń w Kargoszynie oraz przekazano Wnioskodawcy.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 78 razy.| Wydrukuj|Do góry