Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

14 lutego 2020 12:57 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2020r.

LI.6733.10.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 14 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 22 stycznia 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Mateusza Ćwieka pełnomocnika Energa-Operator Oddział w Gdańsku  postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy linii kablowej średniego napięcia, przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia, demontażu słupów oraz odcinka linii napowietrznej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 2/2, 1/2 obręb Przążewo, nr ew. 118/2, 117/2, 116/2, 115/2, 114/2, 124/2, 113/2, 112/2, 111/2, 123/2, 111/2, 110/2, 122/2, 109/2, 105, 104 w obrębie Ropele i nr we. 63, 62, 50, 51, 40, 58 obręb Kargoszyn gmina Ciechanów.  Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 61 §4 i art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów (14.02.2020r.) przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysom sołectw Przążewo, Ropele i Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 96 razy.| Wydrukuj|Do góry