Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

14 lutego 2020 12:56 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2020r.

LI.6733.9.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 14 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 22 stycznia 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Mateusza Ćwieka pełnomocnika Energa-Operator Oddział w Gdańsku  postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy linii kablowej średniego napięcia, przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia, demontażu słupów oraz odcinka linii napowietrznej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 218, 217, 156, 155, 152/43, 153/8, 152/39, 151, 137/4, 137/1, 138, 136/2 w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów.  Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 61 §4 i art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów (14.02.2020r.) przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 76 razy.| Wydrukuj|Do góry