Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

29 stycznia 2020 09:37 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

ZAWIADOMIENIE

Ciechanów, dnia 28 stycznia 2020r.

LI.6220.13.2019.BP

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że dnia 27.01.2020r. znak: WOOŚ-I.4221.303.2019.ML.3, wydane zostało przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia  planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 121/4 obręb Pęchcin gm. Ciechanów. Postanowienie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

Jednocześnie zawiadamiam o zmianie kwalifikacji w/w przedsięwzięcia i zaliczenia go do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500.

 

            Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano stronom postępowania oraz Sołtysowi wsi Pęchcin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pęchcin.

                                                                           

otrzymują:

1.Ekolog Sp. z o.o. Jakub Smakulski

   ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

2. pozostałe strony postępowania według wykazu

3. a/a

 

 

do wiadomości:

1. tablica ogłoszeń w Urzędzie w/m

2. Sołtys wsi Pęchcin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 

 

 

 

Przeczytano: 114 razy.| Wydrukuj|Do góry