Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

14 stycznia 2020 13:18 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 stycznia 2020r.

LI.6733.2.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 14 stycznia 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 13 stycznia 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Waldemara Fiałkę pełnomocnika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej, wolnostojących szaf telekomunikacyjnych oraz linii kablowych telekomunikacyjnych dla potrzeb instalacji nadzoru wizyjnego składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 61 §4 i art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 160 razy.| Wydrukuj|Do góry