Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

22 listopada 2019 14:51 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r.

LI.6220.14.2019.BP


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 22 listopada 2019 r.


Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49§1 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 zpóźn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2019r. wszczęte zostało, na wniosek Pana Piotra Czajkowskiego pełnomocnika Alinga Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 63 w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów.


Z uwagi na liczbę Stron (ponad 10) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o wszczęciu postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem i Kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.


Data publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 22.11.2019r.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,
- przekazanie Sołtysowi wsi: Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 213 razy.| Wydrukuj|Do góry