Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

07 listopada 2019 08:44 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, dnia 5 listopada 2019 r.


LI.6220.11.2019.BP


ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art.10 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIGÓWEK VII na działkach o nr ew. 115, 116 i 117 w obrębie Kanigówek gmina Ciechanów zostało zakończone.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.


Strona postępowania może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 32 i art. 33 Kpa).

 

 

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

/-/ Katarzyna Krupińska

Przeczytano: 259 razy.| Wydrukuj|Do góry