Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

06 września 2019 12:15 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5 września 2019 r.

Ciechanów, dnia 5 września 2019 r.


LI.6220.10.2019.BP


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z 2019r. poz.630 zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 61 ustawy z 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r. poz. 60,730,1133 zwanej dalej Kpa) zawiadamiam, że w dniu 5.09.2019r. wszczęte zostało, na wniosek STRABAG Sp. z o.o. działającej przez prokurentów Pana Bogusława Wróblewskiego i Pana Piotra Laskę postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie granulowania na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych w miejscowości Chotum działkach nr ew.: 64/2, 64/4 obręb Chotum gmina Ciechanów.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.


Na obecnym etapie, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz PGW Wody Polskie o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska
Sekretarz Gminy


Otrzymują:

  1. Pan Bogusław Wróblewski, Piotr Laska, STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków
  2. Właściciele działek inwestycyjnych
  3. Strony postępowania wg. wykazu stron
  4. a/a

Przeczytano: 191 razy.| Wydrukuj|Do góry