Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

13 sierpnia 2019 07:26 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2019r.

LI.6733.24.2019.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 13 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Pawła Chrapczyńskiego pełnomocnika Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w miejscowości Rydzewo dz. nr 742 obręb Rydzewo gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 209 z 2019r. poz.60) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Rydzewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeczytano: 85 razy.| Wydrukuj|Do góry