Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

13 sierpnia 2019 07:24 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 sierpnia 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów

PP.6721.3.2018.AP

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 13 sierpnia 2019r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,
06-400 Ciechanów, w terminie do dnia 4 września 2019 r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 września 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23 672 26 46, fax. 23 672 26 46 wew. 103, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/ - / Marek Kiwit

 

Przeczytano: 119 razy.| Wydrukuj|Do góry