Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

07 sierpnia 2019 15:17 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 sierpnia 2019r.

LI.6733.19.2019.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 7 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Jacka Kińskiego pełnomocnika Energa Operator S.A. Oddział w Płocku postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV typu AsXSn i przyłączy napowietrznych w miejscowości Kownaty Wojnowe obręb Kownaty Żędowe dz. nr 139/6, 139/4, 299/2, 138/2, 137/2, 136/2, 135/2, 131/2, 354/8, 354/7, 353, 89/3, 89/4, 354/5, 354/6, 129/2, 298/2, 128, 298/1, 88/5, 88/8, 88/4, 352/1, 352/2, 127/3, 126/2, 125/4, 125/3, 124/2, 124/1, 350/1, 350/4, 123/2, 122/4, 122/3, 121/2, 144/2, 98/6, 198/1, 198/2, 271/4, 271/1, 101/3, 101/1, 314, 229/1, 356, 240/1, 229/3, 229/4, 229/5, 241/2, 241/1, 221/1, 221/2, 340, 343, 301, 210, 344 gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 209 z 2019r. poz.60) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Kownaty Żędowe z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeczytano: 130 razy.| Wydrukuj|Do góry