Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

06 sierpnia 2019 15:16 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 sierpnia 2019r.

LI.6220.5.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 6 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z 2019r. poz.630), art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60)  zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oraz, że dnia 6 sierpnia 2019r. zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.: 102 w obrębie Grędzice gmina Ciechanów.

Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.595.2019.RP z 17.06.2019r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie - opinia sanitarna znak: ZNS.712.20.66.2019 z 19.06.2019r., PGW Wody Polskie Dyrektora RZGW w Warszawie postanowienie znak:WA.RZŚ.436.1.882.2019.ZZ01.IK z dnia 16.07.2019r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Sołtysowi sołectwa Grędzice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

 

Przeczytano: 127 razy.| Wydrukuj|Do góry