Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

10 lipca 2019 15:10 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r.

LI.6733.15.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 10 lipca 2019r.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Mateusza Borowy postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na działce 90/12 w Chruszczewie gminie Ciechanów.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 89 razy.| Wydrukuj|Do góry