Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

14 czerwca 2019 14:22 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r.

 

OP.0002.5.2019

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 czerwca  2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ciechanów za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciechanów wotum zaufania za 2018 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok”.
 9. Debata i przyjęcie sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanów oraz z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ciechanów.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 253 razy.| Wydrukuj|Do góry