Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 czerwca 2019 13:43 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym stałych komisji Rady Gminy Ciechanów

 

Ciechanów, 12.06.2019 r.

 

      Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Gminy Ciechanów w dniu 14.06.2019r./piątek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Ciechanów za rok 2018.
 4. Zapoznanie się z projektem sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok”.
 5. Zapoznanie się z projektem sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Zapoznanie się z projektem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanów oraz z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018.
 7. Zapoznanie się z projektem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ciechanów.
 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin.
 12. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 14. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 15. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

 

 

Przeczytano: 261 razy.| Wydrukuj|Do góry