Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

07 czerwca 2019 14:38 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

INFORMACJA

z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

 

        Wójt Gminy Ciechanów informuje, że Rada Gminy Ciechanów przystępuje do wyboru

1) jednego ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku,

2) trzech ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie,

    w tym w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, Wydział Pracy - 2 osoby.

    Podstawa prawna:

    - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

    - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu

      postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na

      ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

               Ławnikiem  może być wybrany ten, kto :

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

    co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

                Ławnikami nie mogą być :

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

    sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

    przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i  aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni  i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.    

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

          

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia :

- dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie

  dowodu osobistego,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,

  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

  zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

  środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji

  ławnika. 

Koszty przygotowania dokumentów: opłaty za wydanie informacji  z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.   

     

        Do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego  na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą  imię /imiona/, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do  składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

         Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji  o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

     

              Pełną dokumentację zgłoszeń przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Ciechanów w terminie do  30 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00

/formularze zgłoszeń są do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie BIP gminy Ciechanów/

 

                                                                                                     Wójt Gminy Ciechanów

 

                                                                                                            Marek Kiwit

Przeczytano: 230 razy.| Wydrukuj|Do góry