Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

29 maja 2019 14:22 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania


      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) w związku z wszczęciem w dniu 4 marca 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk - Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+413,00 do km 46+302,00”, zawiadamia się, że na podstawie art. 123 Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 35 ust. 3 Prawo budowlane, Wojewoda Mazowiecki w dniu 21 maja 2019 r. wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 90 dni), na które nie służy zażalenie.


Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kosińskiego.


Akta sprawy do wglądu znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płocku (ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój 103, w godzinach pon. 13.00 - 16.00, czw. 8.00 - 12.00), gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data publicznego obwieszczenia - 29 maja 2019 r.

znak sprawy: WI-I.7820.2.8.2019.MR

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

Przeczytano: 221 razy.| Wydrukuj|Do góry