Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

16 maja 2019 11:56 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 maja 2019 r.

RG.6220.6.2018.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 16 maja 2019 r.


      Zgodnie z art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”) podaję do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działek ew. nr 2/16, 2/17 i 2/18 obręb Chruszczewo gm. Ciechanów”.


Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 23.08.2018r. Pani Haliny Karmolińskiej-Słotkowskiej pełnomocnika inwestora Pana Mirosława Malczyka (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10.09.2018 r. RG.6220.6.2018).


Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.


Wójt Gminy Ciechanów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz PGW Wody Polskie Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie urzędu w Ciechanowie ul. Fabryczna 8, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. 16.05.2019 r. do 17.06.2019 r.


Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie (do protokołu w pokoju nr 14 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrywania.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,
- stronom postępowania doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem,
- przekazanie Sołtysowi wsi Chruszczewo celem podania do wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska
Sekretarz Gminy

Przeczytano: 287 razy.| Wydrukuj|Do góry