Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

30 kwietnia 2019 12:48 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

LI.6220.3.2019


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 30 kwietnia 2019 r.


      Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2019 r. wszczęte zostało, na wniosek Pani Izy Michałek pełnomocnika Elektrownia PV 35 Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.: 156 w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów.


Na obecnym etapie, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz PGW Wody Polskie o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie pro-wadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,
- przekazanie Sołtysowi wsi: Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 238 razy.| Wydrukuj|Do góry