Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

26 kwietnia 2019 14:03 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

LI.6733.10.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 26 kwietnia 2019 r.


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że dnia 4 kwietnia 2019r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Panią Justynę Dmuchowską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w obrębach Przążewo na działkach 23/2, 78/11, 54, 57/13, 66 i Niestum na działkach: 252/2, 79/2, 71, 78, 77, 75, 63, 69, 70/2, 113, 243/2 233, 134/5, 234/26, 243/23, 155/21, 156 gmina Ciechanów oraz w ulicach Gruduskiej w Ciechanowie na działkach: 4098, 4100/10 obręb Scalenie.


Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r poz. 60) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędzie Miasta Ciechanów przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysom sołectw Przążewo i Niestum z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 202 razy.| Wydrukuj|Do góry