Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

16 kwietnia 2019 10:18 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 kwietnia 2019 r.

PP.6721.1.2019.AP


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 16 kwietnia 2019 r.


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko


      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów uchwały Nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo.

 

Obszary objęte sporządzeniem planu obejmują fragmenty obrębów geodezyjnych: Kargoszyn, Ropele i Przążewo. Załączniki graficzne, obejmujące granice obszarów objętych sporządzaniem wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów: http://bip.gminaciechanow.pl/ w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 maja 2019 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, przy ul. Fabrycznej 8, 06-400 Ciechanów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: urzad@gminaciechanow.pl

 

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów (https://gminaciechanow.pl/) w zakładce RODO.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, przy ul. Fabrycznej 8, 06-400 Ciechanów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 116 razy.| Wydrukuj|Do góry