Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 kwietnia 2019 11:48 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2019 r.

LI.6733.8.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 12 kwietnia 2019 r.


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 20 marca 2019r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Dobrowolską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w ul. Słonecznej, Leśnej, Spokojnej, Kwiatowej, Pogodnej, Piaskowej, Krótkiej, Długiej, Sosnowej i Partyzantów w obrębie Gąski gmina Ciechanów na działkach: 189/6, 189/14, 186/13, 186/18, 186/28, 182/4, 182/7, 157, 156, 155/1, 155/7,154/1,154/2,154/19, 153/5, 153/11, 140/16, 140/8, 140/13, 139/2, 138, 116/2, 113/20, 113/33, 99, 88, 87/2, 75, 67/13, 51 i 4 obręb Gąski, działki nr 7 i 1/6 obręb Śmiecin Stary oraz w ulicach Leśnej i Słonecznej w Ciechanowie na działkach: 185/1, 184 obręb Śmiecin Kolonia.


Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędzie Miasta Ciechanów przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Gąski z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 232 razy.| Wydrukuj|Do góry