Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

08 kwietnia 2019 15:05 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2019 r.

LI.6733.3.2019.BP

Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 8 kwietnia 2019 r.


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Waldemara Sikorskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN0,4kV oraz budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV w gminie Ciechanów miejscowościach:
- Rutki-Begny na działkach o nr ew.: 28/2, 35, 38, 40, 41, 67/2, 173 i 185;
- Rutki-Marszewice na działkach o nr ew.: 2, 3/4 i 3/5;
- Gąski na działkach o nr ew.: 15/1, 15/2, 16, 24, 158/1, 158/2 i 159.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysom sołectw Rutki-Begny, Rutki-Marszewice i Gąski z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska

Sekretarz Gminy

Przeczytano: 111 razy.| Wydrukuj|Do góry