Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 kwietnia 2019 15:37 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 kwietnia 2019 r.

LI.6733.6.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 3 kwietnia 2019r.


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Krutczenkę postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ew. 6 w obrębie Niechodzin, dz.nr 47 w obrębie Pęchcin, dz.nr 216, 204/2, 203/6,203/4, 202, 224/1 i 224/2 w obrębie Ujazdówek i dz.nr 95 i 88/2 w obrębie Ujazdowo gmina Ciechanów.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysom sołectw Niechodzin, Pęchcin, Ujazdówek i Ujazdowo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 99 razy.| Wydrukuj|Do góry