Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

26 marca 2019 08:22 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 marca 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 21 marca 2019 r.

 

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 3/2019 z dnia 21.03.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznej linii nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn w miejscowości Gąski na działkach 157, 189/3, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/16, 189/17, 189/18, 189/19, 189/20, 189/21, 189/22, 189/23  gm. Ciechanów.

 

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

           

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Sołtysowi sołectwa Gąski z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 86 razy.| Wydrukuj|Do góry