Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 marca 2019 10:17 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 marca 2019 r.

RG.602.2.2018.AR


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 8 marca 2019 roku

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ciechanów”


      Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 i 1479), Wójt Gminy Ciechanów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ciechanów”.


Zgodnie z w/w ustawą wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskami o opinię odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 30 listopada 2018 r. znak ZS.9011.270.2018.AK wyraził opinię, z której wynika, że projekt przedmiotowego dokumentu nie wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest bezzasadne.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. znak WOOŚ-III.410.860.2018.MM udzielił odpowiedzi, że przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji umożliwi realizację celów określonych w uchwalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programach ochrony powietrza (POP), w tym redukcję poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. W konsekwencji realizacja PONE wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy i poprawę jakości życia mieszkańców, a także przyczyni się do ograniczenia zmian klimatu. Zaproponowane działania będą optymalne z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb Gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz w odniesieniu do potrzeb ochrony środowiska i jego zasobów. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, na zdrowie i warunki życia ludzi, na ochronę przyrody, ani na środowisko jako całość. Przewidziane w projekcie PONE działania mieścić się będą w granicach administracyjnych gminy.


Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 77 razy.| Wydrukuj|Do góry