Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

28 lutego 2019 14:10 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.31.2018.BP.2019

Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 28 lutego 2019 r.


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 28.02.2019r. decyzji Nr 2/2019 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 29/1, 1/6, 1/8, 1/10, 2/13, 2/13, 2/15, 2/25, 2/27, 2/29, 3/28, 3/32, 3/41 w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów.


Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.


Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Zawiadomienie stron o wydanej decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 227 razy.| Wydrukuj|Do góry