Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

26 lutego 2019 14:50 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26 lutego 2019 r.

Ciechanów, dnia 26 lutego 2019 r.

LI.6220.2.2019.BP


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


      Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 61 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 25.02.2019 r. wszczęte zostało, na wniosek (uzupełniony w dniu 25.02.2019r.) Pani Hanny Jarczewskiej - właścicielki Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego, Pęchcin ul. Przemysłowa 15, 06-400 Ciechanów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem, ze złoża MODEŁKA VI na działkach o nr ew. 4 i 5 w obrębie Modełka gmina Ciechanów.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie (dane o wniosku w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 6/2019), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano stronom postępowania oraz Sołtysowi wsi Modełka z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

    otrzymują:
  1. Pani Hanna Jarczewska Właścicielka Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Pęchcin, ul. Przemysłowa 15, 06-400 Ciechanów
  2. Gmina Ciechanów ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów
  3. Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ciechanów ul. Płocka 21C, 06-400 Ciechanów
  4. pozostałe strony postępowania według wykazu
  5. a/a

Przeczytano: 225 razy.| Wydrukuj|Do góry