Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

26 lutego 2019 14:41 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 26 lutego 2019 r.

Ciechanów, 2019.02.26.

RG.6220.9.2018.BP.2019


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego


      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek Pani Haliny Karmolińskiej-Słotkowskiej pełnomocnika PUK w Ciechanowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wydajności kompostowni odpadów zielonych Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w m. Wola Pawłowska obejmującego działki nr ew. 82, 83, 85/1, 127/4, 84, 143, 102/2, 135/2 i 129/3 w obrębie Wola Pawłowska gmina Ciechanów zostało zakończone.


4.02.2019r wpłynęło do Urzędu Gminy Ciechanów postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinia znak WOOŚ-I.4220.40.2019.ML z 29.01.2019r., 6.02.2019r wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak ZNS.712.5.13.2019 z 29.01.2019r., PGW Wody Polskie Dyrektor Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zajął stanowiska w terminie ustawowym w przedmiotowej sprawie.


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, informuję że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

otrzymują:

  1. Pani Halina Karmolińska-Słotkowska ul. Jugosławiańska 41, 60-301 Poznań
  2. strony wg. wykazu stron
  3. Sołtys wsi Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty
  4. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów
  5. a/a

Przeczytano: 197 razy.| Wydrukuj|Do góry