Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 lutego 2019 10:58 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r.

RG.6220.18.2014.HP2.2019


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 25 lutego 2019 r.


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z postępowaniem dotyczącym rozpatrzenia wniosku Windkom Spółki z o.o. z siedzibą w miejscowości Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej NIECHODZIN II o mocy przyłączeniowej 3MW, składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200 m n.p.t. na działce nr ew.: 39 w obrębie Niechodzin gmina Ciechanów, wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia oraz drogami dojazdowymi, informuje się wszystkie Strony postępowania o wydanej 25 lutego 2019r. decyzji umarzającej postępowanie.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,
  • przekazanie Sołtysom wsi: Kownaty Żędowe, Pęchcin i Niechodzin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 175 razy.| Wydrukuj|Do góry