Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

21 lutego 2019 14:02 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lutego 2019 r.

RG.6220.2.2015.HP2.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 21 lutego 2019r.

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z postępowaniem dotyczącym rozpatrzenia wniosku Windkom Spółki z o.o. z siedzibą w miejscowości Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej NIECHODZIN o łącznej mocy przyłączeniowej 4MW składającej się z 2 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144 m n.p.t. na działkach o nr ew.: 10 i 29 w obręb Kownaty Żędowe gmina Ciechanów, wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, informuje się wszystkie Strony postępowania o wydanej 21 lutego 2019r. decyzji umarzającej postępowanie. 

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysom wsi: Kownaty Żędowe i Niechodzin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości  mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 120 razy.| Wydrukuj|Do góry