Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

19 lutego 2019 08:40 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lutego 2019 r.

PP.6721.1.2018.AP

PP.6721.2.2018.AP

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 19 lutego 2019r.

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi Rutki-Głowice, północnej części wsi Ujazdówek.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów:

  1. Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin, obejmującego obszar zgodnie z załącznikiem do uchwały;
  2. Uchwały Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek zmienionej Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek, obejmującego obszary zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Obszary objęte sporządzeniem planu obejmują fragmenty obrębów geodezyjnych: Gąski, Pęchcin, Ujazdówek oraz obręby geodezyjne: Śmiecin Stary, Rutki Marszewice oraz Rutki Głowice. Załączniki graficzne, obejmujące granice obszarów objętych sporządzaniem wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów: http://bip.gminaciechanow.pl/ w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planów, obejmujących w szczególności sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planów i prognoz oddziaływania na środowisko na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/ - / Marek Kiwit

 

Przeczytano: 135 razy.| Wydrukuj|Do góry