Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

14 lutego 2019 09:00 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Postanowienie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r.

                                                                       Ciechanów, dnia 11.02.2019r.

RG.6220.9.2018.BP.2019

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 zwanej dalej Kpa), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018r. poz. 2081 zwanej dalej ustawą ooś), a także §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pani Haliny Karmolińskiej-Słotkowskiej pełnomocnika PUK w Ciechanowie

p o s t a n a w i a m

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wydajności kompostowni odpadów zielonych Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w m. Wola Pawłowska obejmującego działki nr ew. 82, 83, 85/1, 127/4, 84, 143, 102/2, 135/2 i 129/3 w obrębie Wola Pawłowska gmina Ciechanów.

UZASADNIENIE

            W dniu 27.12.2018r. na wniosek Pani Haliny Karmolińskiej-Słotkowskiej pełnomocnika PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wydajności kompostowni odpadów zielonych Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w m. Wola Pawłowska obejmującego działki nr ew. 82, 83, 85/1, 127/4, 84, 143, 102/2, 135/2 i 129/3 w obrębie Wola Pawłowska gmina Ciechanów.

Zgodnie z art. 63 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie wyszczególnione w ustawie uwarunkowania. Wójt wydaje postanowienie również, jeżeli nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.    

          Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2016r. poz.71).

            Po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinia  znak WOOŚ-I.4220.40.2019.ML z 29.01.2019r. (wpłynęło 4.02.2019r.) wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w opinii sanitarnej znak ZNS.712.5.13.2019 z 29.01.2019r. (wpłynęła 6.02.2019r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który nie zajął stanowiska w terminie ustawowym (data doręczenia dokumentacji do zaopiniowania 16.01.2019r.) w przedmiotowej sprawie.

 Mając na uwadze:

1. rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Planowane przedsięwzięcie polega na zwiększeniu wydajności kompostowni odpadów zielonych z obecnych 2000ton/rok do 6000 ton/rok z wykorzystaniem istniejących placów i infrastruktury towarzyszącej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Ciechanów na terenie działek nr 127/4 oraz 129/3. Zakłada się, że do kompostowni dostarczane będą odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone pochodzące z selektywnej zbiórki;

2. skalę przedsięwzięcia tj. realizacja inwestycji nie będzie ingerować w istniejącą infrastrukturę zakładu, nie przewiduje się żadnych prac budowlanych i remontowych;

3. usytuowanie poza obszarami objętymi ochroną na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2018r. poz. 142). Najbliżej położony obszar NATURA 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości ok. 21,8 km na północny-zachód od terenu przedsięwzięcia. Obszar przewidziany pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych i korytarzy ekologicznych. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.04.2005r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 91 poz.2456 ze zm.), którego obostrzenia nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego;

Z uwagi na fakt, iż inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie istniejącego składowiska odpadów komunalnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Niniejsza instalacja została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami do 2024 roku uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 4/2019 z 22.01.2019r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019r. poz.1462). Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie  służy  stronie  prawo  wniesienia zażalenia  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się z prawa do wniesienia zażalenia. W dniu zrzeczenia się z zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się prawomocne i ostateczne, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia postanowienia i nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy ooś, dane o niniejszym postanowieniu podlegają zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie.

Otrzymują:

  1. Pani Halina Karmolińska-Słotkowska

ul. Jugosławiańska 41, 60-301 Poznań

  1. Strony postępowania wg. wykazu

do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

   Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie  

   ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

3. PGW Wody Polskie

   Dyrektor RZGW w Warszawie

   ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 

                                                                                                    WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                 

                                                                                                             /-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 231 razy.| Wydrukuj|Do góry