Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 lutego 2019 12:27 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r.

RG.6733.31.2018.BP.2019

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 lutego 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o działającej przez pełnomocnika Panią Justynę Dmuchowską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o długości około 660m na działkach nr ew.: 29/1, 1/6, 1/8, 1/10, 2/13, 2/13, 2/15, 2/25, 2/27, 2/29, 3/28, 3/32, 3/41 w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2018) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                                

                                                                                                               /-/ Marek Kiwit

 

 

 

 

Przeczytano: 134 razy.| Wydrukuj|Do góry