Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

05 lutego 2019 08:13 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 1 lutego 2019r.

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam na skutek zmiany trasy i zasięgu inwestycji (zmiana wniosku z dnia 1 lutego 2019r.) wszczęte na wniosek Pana Czesława Wasilewskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz  złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gąski na działkach 189/7, 157, 189/5, 189/6 i 189/14 zostaje rozszerzone o następujące działki: 189/3, 189/15, 189/16, 189/17, 189/18, 189/19, 189/20, 189/21, 189/22, 189/23, 189/13, 189/12, 189/11, 189/10,189/9 i 189/8.

            Z wnioskiem oraz jego zmianą można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Gąski z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Ciechanów

 

                                                                                                      /-/ Marek Kiwit

 

 

 

 

Przeczytano: 190 razy.| Wydrukuj|Do góry