Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 stycznia 2019 09:12 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.01.2019r

RG.6220.5.2018.BP

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 16.01.2019r

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku 2A została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. rozbudowa czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych o trzy studnie awaryjne o głębokości: studnia nr 6a – 81,0 m; studnia nr 7a – 62,0 m i studnia nr 8a – 64,0 m (działających w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, tj. Qe= 2555m3/h składających się z 6 podstawowych otworów studziennych).

             Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinia  znak WOOŚ-I.4220.759.2018.MŚ.2 z 24.09.2018r., 2.10.2018r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak ZNS.712.22.94.2018 z 20.09.2018r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900  do 1500.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysom wsi Ujazdówek, Pęchcin, Ujazdowo i Niechodzin celem podania do wiadomości mieszkańcom sołectwa.

 

           

                                                                                                                  WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                          /-/ Marek Kiwit 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 285 razy.| Wydrukuj|Do góry