Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

19 grudnia 2018 13:22 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, 2018.12.19.

RG.6220.5.2018.BP

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek CEDROB S.A. Ujazdówek 2A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. rozbudowa czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych o trzy studnie awaryjne o głębokości: studnia nr 6a – 81,0 m; studnia nr 7a – 62,0 m i studnia nr 8a – 64,0 m (działających w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, tj. Qe= 2555m3/h składających się z 6 podstawowych otworów studziennych) zostało zakończone.

            26.09.2018r wpłynęło do Urzędu Gminy Ciechanów postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinia  znak WOOŚ-I.4220.759.2018.MŚ.2 z 24.09.2018r., 2.10.2018r wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak ZNS.712.22.94.2018 z 20.09.2018r., PGW Wody Polskie  Dyrektor Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zajął stanowiska w terminie przez siebie wyznaczonym tj. do 14 grudnia 2018r. w przedmiotowej sprawie.

 

            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, informuję że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie pro-wadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

otrzymują:

1. CEDROB S.A.

   06-400 Ujazdówek 2A

2. Sołtysi sołectw

  - Ujazdówek                                                             

   - Pęchcin

  - Ujazdowo

  - Niechodzin

   z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty

3. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów

4. a/a

                                                                                                                  WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                          /-/ Marek Kiwit 

Przeczytano: 272 razy.| Wydrukuj|Do góry