Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

13 grudnia 2018 14:26 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018 r.

RG.6733.26.2018.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 13 grudnia 2018r.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 25/2018 z dnia 12.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi nn w miejscowości Ropele na działkach 120, 10/3 i 10/4 gm. Ciechanów.

 

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

            Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

           

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Sołtysowi sołectwa Ropele z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Ciechanów

 

                                                                                                      /-/ Marek Kiwit

 

 

Przeczytano: 222 razy.| Wydrukuj|Do góry