Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 stycznia 2018 11:58 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

                                                                                                                   Ciechanów, dnia 17 stycznia 2018 r.

RG.6220.7.2017.HP2.4

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

                Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566 i poz. 1999) oraz art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa, zawiadamiam, że w dniu 16.01.2018 r. wszczęte zostało, na wniosek właścicieli gospodarstwa rolnego w Gumowie 36A, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej na rusztach o obsadzie 209 DJP, planowanej na działce o nr ew. 494/2 w obrębie Gumowo gmina Ciechanów.

 

                Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

                Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl),

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazano stronom postępowania,

- Sołtysowi sołectwa Gumowo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób

  zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              Z up. WÓJTA  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Sekretarz Gminy

 

Przeczytano: 459 razy.| Wydrukuj|Do góry