Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

30 listopada 2017 10:40 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r.

RG.6220.1.2016.HP2

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

                Zgodnie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) zwanej dalej ustawą ooś,  w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa, podaję do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 62 w obrębie Rzeczki gmina Ciechanów.

 

                Z treścią decyzji umarzającej postępowanie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 

                Z uwagi na liczbę stron (ponad 20), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie postępowania.

 

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędu Gminy Gołymin-

  Ośrodek,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów i w Urzędzie Gminy Gołymin-Ośrodek,

- przekazanie Sołtysom wsi: Rzeczki i Nasierowo Górne z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

  mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Przeczytano: 335 razy.| Wydrukuj|Do góry