Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

29 listopada 2017 14:07 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2-3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz.1405) oraz Uchwały Nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.12.2017r. do 8.01.2018r w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. oraz na stronie internetowej: www.gminaciechanow.pl (zakładka: Komunikaty)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.01. 2018r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, narad (pierwsze piętro) o godz. 10ºº.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;

2)      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Ciechanów;

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminaciechanow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.      

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,  adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia                 23.01.2018r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ciechanów.

 

Wójt Gminy Ciechanów

inż. Marek Kiwit

Przeczytano: 393 razy.| Wydrukuj|Do góry