Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 listopada 2017 11:37 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.34

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej ustawa ooś, w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych - 3 otwory studzienne o głębokości: studnia nr 6 - 80,50 m; studnia nr 7 - 57,45 m; studnia nr 8 - 63,00 m (o zdolności poboru wody: studnia nr 6 - 80 m3/h, studnia nr 7 - 40 m3/h, studnia nr 8 - 50 m3/h), planowanych na działce o nr ew. 204/2 w obrębie Ujazdówek gmina Ciechanów, Wójt Gminy Ciechanów uprzejmie informuje, że w dniu 17.11.2017 r. wydane zostało postanowienie, w którym podjęto zawieszone postępowanie.

 

                15.11.2017 r. Wnioskodawca przedłożył trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej.

 

                Na obecnym etapie:

- zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w

  Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

- zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

  w Ciechanowie celem zasięgnięcia opinii.

 

                Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20), obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów

i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500.    

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów

  (bip.gminaciechanow.pl) oraz Urzędu Miasta Ciechanów (bip.umciechanów.pl);

- przekazanie Sołtysom sołectw: Chruszczewo, Gąski, Gumowo, Kanigówek, Kownaty Żędowe, Niechodzin,

  Pęchcin, Rutki-Begny, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, Rutki-Marszewice, Rykaczewo, Ujazdowo, Ujazdówek  

  i Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób

  zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck dla przekazania Sołtysowi sołectwa Sulerzyż celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Gminy Ojrzeń dla przekazania Sołtysowi sołectwa Kownaty Borowe celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Gminy Regimin dla przekazania Sołtysowi sołectwa Pawłówko celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przekazano Wnioskodawcy celem wywieszenia w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Przeczytano: 316 razy.| Wydrukuj|Do góry