Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

08 września 2020 15:10 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 września 2020r.

LI.6220.7.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 8 września 2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.) art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z póżn.zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 178/9 i 178/10 w obrębie Mieszki Różki gmina Ciechanów  zostało zakończone.

Z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1100.2020.BS z dnia 4.09.2020r., Mazowieckiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie opinia sanitarna znak: ZS.740.377.2020PK z 13.08.2020r., PGW Wody Polskie Dyrektora RZZ w Ciechanowie postanowienie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.149.2020.ST z 19.08.2020r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14.

Obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 8.09.2020r. (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Sołtysowi sołectwa Mieszki Różki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit