Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

04 września 2020 10:22 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r.

LI.6220.5.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 4 września 2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn.zm), art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu utrzymania zwierząt w istniejących trzech budynkach inwentarskich na działkach nr ew. 45/1, 45/4 i 3223/5 w obrębie Chotum gmina Ciechanów zostało zakończone.

Z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie opinia sanitarna znak: ZNS.712.16.68.2020 z 9.06.2020r., PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie postanowienie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.102.2020.MZ/EK.2 z 30.06.2020r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.745.2020.AST.3 z dnia 27.08.2020r.,  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14.

Obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej dn.4.09.2020r. (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Sołtysowi sołectwa Chotum z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit