Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

13 lutego 2020 11:10 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lutego 2020r.

LI.6733.8.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 13 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 12 lutego 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Tarka pełnomocnika Energa-Operator Oddział w Płocku  postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach 66/3 i 69 w Mieszkach Wielkich wraz z montażem złącza kablowo-pomiarowego nN celem zasilenia budynku na dz. nr 70/10 w miejscowości Mieszki Wielkie gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 61 §4 i art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów (13.02.2020r.) przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Mieszki Wielkie z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit