Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

16 września 2019 09:03 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 września 2019 r.

LI.6733.43.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 13 września 2019 r.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 5 września 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przez Gminę Ciechanów inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 3/4, 2, 16/8, 18, 16/4, 19, 32 i 17 wraz z budową przyłącza wodociągowego do działki nr 24 w obrębie Gorysze gmina Ciechanów.


Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116) w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Gorysze z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit