OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 17 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 17 listopada 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1)    fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów,

2)    fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów,

3)    fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/20/18 Radu Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów, Uchwały Nr XIII/83/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów oraz Uchwały Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

-      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów,

-      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów,

-      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów,

wraz z  prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. (23) 672 26 46 wew. 129, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów: https://bip.gminaciechanow.pl/, https://gminaciechanow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11 grudnia 2020 r.:

-      godz. 1200 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów,

-      godz. 1245dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów,

-      godz. 1330 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów,

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów (I piętro), ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do ww. projektów planów miejscowych należy składać do Wójta Gminy Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021 r.:

-      w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów lub na adres urzędu,

-      w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl,

-      w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23 672 26 46, fax. 23 672 26 46, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów: https://gminaciechanow.pl/cms/26250/rodo

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/ - / Marek Kiwit

Wyświetlono: 87

Facebook.com Twitter.com

Załączniki