OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 listopada 2020r.

LI.6220.10.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia  5 listopada 2020r.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49§1 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2020r. wszczęte zostało, na wniosek  Anny i Ireneusza Mańkiewicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji budynku gospodarczego na budynek inwentarski i zwiększenie obsady zwierząt  w gospodarstwie rolnym do 80DJP na działkach nr ew. 5/8 i 5/4 w obrębie Gorysze gmina Ciechanów.

 

            Obwieszczeniem niniejszym zawiadamia się wszystkie Strony o wszczęciu postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem i kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Data publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 5.11.2020r.

 

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysowi wsi: Gorysze z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Z up. Wójta

/-/ Katarzyna Krupińska

Sekretarz Gminy

 

Wyświetlono: 237

Facebook.com Twitter.com