Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 października 2020r.

LI.6733.36.2020.BP

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 27 października 2020r.

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r poz.293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 26 października 2020r. zostało wszczęte na wniosek Eugeniusza Olszewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla  budowy sieci wodociągowej na działkach nr 92/10, 92/7, 89/3 i 67/36 w obrębie Mieszki Różki miejscowości Mieszki-Atle gmina Ciechanów.

 

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116) w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Mieszki-Atle z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska

Sekretarz Gminy

 

Wyświetlono: 110

Facebook.com Twitter.com