Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 października 2020r

LI.6733.33.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 27 października 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Eugeniusza Olszewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 162, 3/5, 8/1, 5/2, 5/6, 4/3 w Chruszczewie gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów. Przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska

Sekretarz Gminy

 

Wyświetlono: 81

Facebook.com Twitter.com